Bruksanvisning

President George

A) Tilkobling av strømforsyning. 12 Volt til 13,7 Volt
B) Tilkobling av antenne
C) Tilkobling av eksternt S-Meter
D) Tilkobling av ekstern høyttaler eller hodetelefon
E) Tilkobling av PA-høyttaler. Dette benyttes når CB-apparatet skal benyttes som et "speaker-anlegg".

Denne bruksanvisningen gjelder for internationell modus.

1) POWER benyttes for å slå apparatet av og på. Hvis strømtilførselen har vært frakoblet, må personlig passkode benyttes for å åpne apparatet. Den personlige passkoden er 4 ganger PROGRAM når den leveres fra forhandler. Når codE blinker i displayet, trykkes PROGRAM 4 ganger pluss POWER:
2) DIMMER benyttes til å velge mellom båndene. Bånd C er CEPT-kanaler. Ved å holde DIMMER inne i mere enn 1 sek. reverseres stegingen av båndene.
3) DC benyttes til å skifte bakgrunnsbelysning på displayet.
4) VOLUME benyttes til å stille inn lydvolumet.
5) SQUELCH benyttes til å stille inn squelch-nivået. Settes denne på maksimum, undertrykkes svake stasjoner.
6) Kanalvelger. På mikrofonen og apparatet finnes to taster for å velge kanal opp og kanal ned i tilegg til den roterende kanalvelgeren.
7) MODE benyttes for å velge mellom FM-modulasjon og AM-modulasjon. Hvis MODE holdes inne i 1 sek. kan en velge mellom USB (UpperSideBand) og LSB (LowerSideBand).
8) RF POWER benyttes til å stille inn ønsket utgangseffekt til antennen (2 Watt til 21 Watt).
9) MIC benyttes til å stille inn følsomgeten (forsterkningen) til mikrofonen.
10) RF benyttes til å stille inn mottakerfølsomheten (forsterkningen) på innkommende radiosignaler.
11) CLARIFIER benyttes til å finjustere radiomottagingen hvis en sender ligger litt utenfor kanalen. Det er viktig å benytte denne ved USB/LSB-mottaging.
12) SWR/CAL benyttes til å kalibrere meteret for SWR-måling.
13) HI CUT benyttes til å fjerne diskanten (høye toner) ved mottaging.
14) NB/ANL benyttes til å fjærne bakgrunns-sus ved mottaging.
15) METER benyttes til å velge mellom de forskjellige funksjonene på meteret. Normalt er denne på S/RF og viser innkommende signalstyrke ved mottaging og sendereffekt ved sending.
Holdes sendertasten inne mens METER trykkes, vil en kunne velge mellom:
MOD som viser modulasjonsgraden under sending.
Kalibrering, hvor en med SWR/CAL stiller inn meteret til å vise "9".
SWR som viser hvor stort SWR-forholdet på antennen er. Et stort SWR-forhold vil kunne brenne opp utgangstransistorene i senderen.
16) BEEP benyttes til å slå på Roger-Beep. En pipetone sendes da ut hver gang sendertasten slippes. En svak pipetone vil da høres i høyttaleren hver gang en tast trykkes.
17) PA benyttes hvis CB-apparatet skal benyttes som speaker-anlegg.
18) ECHO benyttes for å koble inn ekkoenheten (etterklang) under sending.
19) SELECT benyttes til å velge mellom 10kHz og 5kHz kanalavstand. Ved 5 kHz kanalavstand vil apparatet kunne steges til alle mellomliggende kanaler på båndet.
20) CH19 benyttes som hurtigvalgtast for kanal 19 (AM) i bånd C.
21) DW benyttes for å overvåke kanal 19 (AM) i bånd C.
22) PROGRAM benyttes for å velge mellom programmene P1 til P4 i memoryen (hukommelsen). Hver av disse programmene har 4 minner under tastene M1 til M4.
Innprogrammering av minner:
Still inn radioen på en kanal. Trykk så på PROGRAM til du får ønsket programbank, og hold tasten inne i 1 sek. PX begynner da å blinke, og så legges kanalen inn på ønsket minne ved å trykke på M1 til M4. MX vil da tennes for å indikere at kanalen er lagt inn i memory.
23) M1 til M4. Minnesbank 1 til 4. Benyttes i samband med PROGRAM til å fremkalle de forskjellige kanalene som er innprogrammert.
24) SCAN benyttes til å scanne alle kanalene i minnesbankene.
25) Mikrofontilkobling
26) Sendertast.

Endring av personlig kode:
Slå av apparatet ved å trykke POWER. Trykk deretter POWER og hold denne inne til apparatet slår seg først på og så av.
Hold fortsatt POWER inne mens NB/ANL og PROGRAM trykkes. Slipp så POWER men hold fortsatt NB/ANL og PROGRAM inne til codE begynner å blinke i displayet.
Slipp så NB/ANL og PROGRAM når codE har sluttet å blinke. codE vil da igjen begynne å blinke, og trykk da inn den gamle passkoden.
Et beep vil indikere at den gamle passkoden er akseptert samt en P vil komme opp i displayet for å indikere at ny passkode kan legges inn. Ny passkode må da innprogrammeres innen 20 sek.
Kun tastene M1 til M4 samt PROGRAM kan benyttes i passkoden.
Etter at ny passkode er innlagt vil displayet slukke. Trykk deretter POWER, og den nye passkoden vil bli lagret.

Endring av modus:
Denne operasjonen vil slette all inprogrammering på apparatet, og passkoden vil igjen bli 4 ganger PROGRAM.
Slå på apparatet ved å trykke POWER.
Slå av apparatet ved å trykke POWER. Hold da POWER inne til displayet tennes og slukkes.
Hold fortsatt POWER inne mens PA og DIMMER holdes inne samtidig.
Etter 5 sek. slippes POWER mens PA og DIMMER fortsatt holdes inne. codE vil da begynne å blinke i displayet i 5 sek. Når displayet slukker, slipp PA og DIMMER. Trykk så en av følgende valg:
M1 for 240 kanaler med full sendereffekt samt FM, AM USB og LSB. (Internationell mode)
M2 for 40 kanaler FM og kanal 4-15 AM og 4 Watt. (Tyskland)
M3 for 40 kanaler FM. (CEPT)
MODE for 40 kanaler FM og 4 Watt. (England og Polen) Disse kanalene er ikke de samme som CEPT-kanalene.
PROG for 40 kanaler AM/FM/USB/LSB og 4 Watt (Frankrike)
Etter at valget er utført, slukkes displayet. Slå så på apparatet ved å benytte passkode med 4 ganer PROGRAM.
Apparatet har nå fått ny modus.